Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/smart/public_html/new/includes/dbconnection.php on line 4
Smart Brain :: Smart Brain
Notice: Undefined offset: 1 in /home/smart/public_html/new/include-header.php on line 2

Arab Chinese

 

 

 

 

 

Smart Brain
          สถาบันสมาร์ท เบรน ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคำนวณด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด สมาร์ท เบรนทุกสาขาทั่วประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โดยผสมผสานเทคนิคทางตะวันออกกับทางตะวันตก เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบเต็มระบบ และมีประสิทธิภาพ เราต้องการให้เด็กรู้สึกมีความสุขในการฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาการทางด้านการศึกษาของแต่ละคนในการฝึกการฟัง การอ่าน การเขียน การนับ การมีส่วนร่วม ความชอบ การสังเกต การมีเหตุผล ความจำ กระบวนการคิดและทักษะอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อมูลการจัดตั้ง

สถานที่

 • ห้องเรียนอย่างน้อยต้องมี 2 - 3 ห้องเรียน
 • พื้นที่ 20 ตารางเมตรต่อ 1 ห้องเรียน
 • นักเรียน 20 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนควรจะปิดมิดชิด เพื่อให้เด็กได้ใช้สมาธิในการเรียนอย่างสูงสุด
 • การตกแต่งภายในห้องเรียน ควรมีภาพทิวทัศน์, การ์ตูน, ต้นไม้ เพื่อให้เด็กนักเรียนผ่อนคลายในการเรียน และต้องใช้ภาพประกอบการเรียนด้วย
 • โต๊ะนักเรียน แบบพื้นราบ เพื่อการวางมือ และเสริมบุคลิกภาพในการนั่งเรียน (ห้ามใช้โต๊ะแบบ Lecture)
 • ห้องเรียนแต่ละห้อง ต้องมีลูกคิดอันใหญ่ 3,500 บาท สำหรับครูผู้สอน 1 อัน และกระดานแม่เหล็ก
 • ห้องเรียนควรติดแอร์ทุกห้อง
อุปกรณ์การเรียนการสอน
 • ระดับ 1 BASIC
  • ลูกคิดนักเรียน 1 อัน
  • หนังสือเรียน 2 เล่ม
  • แผนการสอน และตารางการสอน
  • ข้อสอบ
  • ประกาศนียบัตร (สามารถโอนไปเรียนต่อสาขาอื่นได้ทั่วประเทศและทั่วโลก)
  • อุปกรณ์เสริม เช่น เกมของนักเรียน, Sheets และอุปกรณ์อื่นๆ
 • ระดับ 2 - 10
  • อุปกรณ์เหมือนกันกับระดับ 1 ยกเว้น ลูกคิดนักเรียน
ครูผู้สอน
 • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • เงินเดือน หรือเงินเทอม
 • โบนัส (นักเรียนต่อหัวต่อเทอม)
 • เอกสารที่ต้องใช้ (รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 รูป, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน)
ระเบียบการอบรมครู
 • บริษัทฯ จัดอบรมให้แต่ละสาขาโดยผู้ประกอบการจำเป็นเข้าอบรมด้วย ส่วนครูต้องได้รับอนุญาตจากสาขาจึงจะเข้ารับการอบรมได้
 • เวลาในการอบรม เริ่มตั้งแต่ 10.00 น. - 16.00 น. ทุกครั้งที่มีการอบรม
 • บริษัทฯ จะให้สิทธิสำหรับเข้ารับการอบรมให้ทั้ง 10 ระดับ ตามโควตา 3 ท่าน ณ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ผู้ประกอบการ 1 ท่าน และครูผู้สอน 2 ท่าน)
หลักการรับนักเรียนเข้าศึกษา
 • นักเรียนที่ไม่เคยเรียนหลักสูตรสมาร์ท เบรน จินคตณิต มาก่อนจำเป็นต้องเริ่มเรียนที่ระดับ 1 ทุกคน
 • เวลาการเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ครั้งละ 2 ชั่วโมง หรือประมาณ 3 เดือน/ระดับ
 • ประเมินผลการเรียน และได้รับประกาศนียบัตรทุกระดับ โดยสามารถนำไปเรียนต่อได้ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ผู้ประกอบการ
 • ค่าค้ำประกันการใช้สิทธิ 190,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี พร้อม Vat 7% จำนวน 13,300 บาท (ชำระครั้งเดียวในวันทำสัญญา)
 • สถานที่และการตกแต่ง ผู้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ผู้รับอนุญาตส่งครู เข้ารับการฝึกอบรมกับฝ่ายวิชาการของสถาบัน สมาร์ท เบรน สำนักงานใหญ่เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมในการอบรมครู ระดับละ 1,500 บาท/คน/ระดับ รวมอุปกรณ์ (ในกรณีนอกเหนือจากโควตาที่กำหนด คือผู้ประกอบการ 1 ท่าน ครูผู้สอน 2 ท่าน)
  สิ่งที่จะได้รับหลังจากทำสัญญา
  1. สิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการ (โลโก้)
  2. ระบบฐานข้อมูลนักเรียน ออนไลน์
  3. อบรมผู้ประกอบการที่สำนักงานใหญ่ 1 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร
  4. อบรมครูผู้สอนที่สำนักงานใหญ่ 2 ท่าน ฟรี ตลอดหลักสูตร
  5. CD Presentation สถาบันสมาร์ท เบรน 1 ชุด
  6. แฟ้มข้อมูล สถาบัน สมาร์ท เบรน 1 ชุด
  7. CD ภาพกิจกรรมต่างๆ ของสมาร์ท เบรน
  8. CD เพลงมาร์ช สมาร์ท เบรน, ป้ายผ้าต่างๆ
  9. โบรชัวส์ 1,000 แผ่น
  10. โปสเตอร์ต่างๆ 2 ชุด
  11. สติกเกอร์
  12. แบบฟอร์มการลงทะเบียน, แบบฟอร์มขอใบ ประกาศนียบัตร, แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน
  13. ไวนิลโลโก้ ขนาด 2 x 3 เมตร 1 ผืน
  14. ไวนิลโฆษณาติดหน้าอาคาร ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร 1 ผืน
  15. ป้ายธงตั้งพื้น พร้อมขาตั้ง 2 ชุด
 • ค่าธรรมเนียมในการอบรมนอกพื้นที่ ระดับละ 2,000/คน/ระดับ รวมอุปกรณ์
หลักการที่ผู้ประกอบการควรรู้
 • ผู้ประกอบการต้องเตรียมจัดหาครูผู้สอนสำหรับสถานประกอบการ
 • อบรมให้กับครูผู้สอน 2 ท่านและผู้ประกอบการ 1 ท่าน/ระดับ ตลอดหลักสูตร ตามโปรแกรมที่บริษัทฯได้ เตรียมไว้
 • การหาลูกค้าหรือนักเรียนในพื้นที่ของตนเองเป็นหน้าที่ของศูนย์นั้นๆ
 • การตกแต่งสถานที่ การบริหารภายในองค์กรเป็นสิทธิของศูนย์นั้นๆ
 • สำนักงานใหญ่ดูแลด้านการโฆษณาโดยภาพรวม
 • ราคาอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องเป็นราคาเดียวกันหมด
นโยบายทั่วไป
 • สถานประกอบการต้องตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน มองเห็นง่าย จอดรถสะดวก
 • Logo ต้องติดไว้หน้าสำนักงานเพื่อง่ายแก่การสังเกต
 • สถานที่ควรโปร่ง สถานที่ยิ่งดูดียิ่งเกิดความเชื่อมั่นสูง
 • ควรจะมีห้อง Playroom ไว้สำหรับเด็ก และห้องรับแขกสำหรับผู้ปกครอง (ถ้ามี)
 • ครูผู้สอนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และต้องผ่านการสอบและการอนุญาตจากบริษัทฯ จึงสอนได้
 • การทำตลาดในแต่ละจุด มีความจำเป็นค่อนข้างสูง
 • การปฐมนิเทศเปิดตัว ควรจะจัดในสถานที่ที่ดีที่สุด โรงแรมหรือสถานที่โอ่โถง เพื่อดึงดูดลูกค้า
อัตราส่วนรายได้
 • กำหนดอัตราค่าเล่าเรียน ระดับละ 4,500 - 4,800 บาท/ คน / ระดับ ซึ่งเป็นราคาไม่ตายตัว เนื่องมาจากความเหมาะสมของสถานที่ประกอบการ และการจัดรายการส่งเสริมการขาย
 • ค่าเล่าเรียนที่ทางสาขาเก็บจากนักเรียนทุกระดับนั้น จะต้องชำระค่าอุปกรณ์การเรียน, ตำราเรียน และค่าตอบแทนหลักสูตรให้ทางสำนักงานใหญ่ จำนวน 842 บาท/ คน/ ระดับ (ราคารวมภาษีมูลค่า เพิ่มแล้ว) ซึ่งในแต่ละระดับจะใช้อุปกรณ์การเรียนแตกต่างกัน แต่ไม่เกินกว่าจำนวนที่กล่าวข้างต้น
 • ระยะเวลาการลงทุนใช้เวลาประมาณ 5 – 7
  เดือนถึงจุดคุ้มทุน โดยให้บริหารจำนวนนักเรียนอย่างน้อย 40 – 50 คนในเดือนที่ 7
  หมายเหตุ :
  1. การชำระค่าตอบแทน สาขาจะต้องแนบรายชื่อนักเรียน (SMB 8) มาพร้อมกับใบโอนเงินทุกครั้ง
  2. ใบประกาศฯ จะสามารถออกได้เมื่อมีการชำระค่าเล่าเรียนเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น และทางสาขาจัดส่งรายชื่อนักเรียน พร้อมคะแนนการสอบ (SMB9) มายังสำนักงานใหญ่

News & Events

สมาร์ท เบรน ปากีสถาน รุดหน้า นำหลักสูตรจินตคณิต เข้าทำการสอนในโรงเรียน Liberal Art High School ในประเทศปากีสถาน
การแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ที่อีสาน ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม สวนสัตว์ข่อนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ข่อนแก่น
การแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิตชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ณ โดมลานบาซาร์ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพ
เบอร์โทรศัพท์สาขาสมาร์ท เบรน ทั่วประเทศไทย
นักเรียนของพวกเขาได้รับการต้อนรับทันทีที่พวกเขามาถึงสนามบินนานาชาติคูเวต พวกเขากลายเป็นวีรบุรุษที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศคูเวตของพวกเขา 9 หนังสือพิมพ์และสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด และสถานีวิทยุขอต่างๆ ขอสัมภาษณ์พวกเขาและให้ความสำคัญข่าวของพวกเขา แม้นายกรัฐมนตรียังได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาลอย่างสง่างามและยกย่องพวกเขาสำหรับรางวัลของพวกเขาที่ได้รับจากการแข่งขัน
www.almanahijgroup.com www.almanahijgroup.com/Eng/Smart%20Brain/SmartBrain.html www.facebook.com/pages/SMART-BRAIN-SAUDI-Arabia/1402327640006062?fref=ts
www.smartbrain.pk www.facebook.com/pages/Smart-Brain-Pakistan/401186259919470
รับสมัครครู ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ
ปตท. เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทย ด้วยการนำหลักสูตรเข้าสอนใน โรงเรียน 4 แห่งในจังหวัดระยอง
สาขาน้องใหม่ ขอให้ทุกสาขาประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าตลอดไปนะครับ
จากนักเรียน สมาร์ท เบรน ก้าวเป็นนักธุรกิจสมาร์ท เบรน คุณศรัณย์รัตน์ นามเพราะ ผู้ประกอบการสาขา บางบัวทอง
เซ็นสัญญาสมาร์ท เบรน จินตคณิต เพื่อเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ ในประเทศปากีสถาน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
design by Kiss All rights reserved.