รางวัลผู้ทรงคุณค่า

รางวัลบุคคลผู้ทรงคุณค่า

"World Abacus and Mental Arithmetic Mathematics Research Association"

        Present

**Certificate of Honor**


Mr. Saward Mitaree 
ผู้ก่อตั้ง และ ประธานฯ
Smart Brain Thailand